Epic War
The Epic War® Warcraft 3 Map Database

Map Details for Nhà Vua và quân phan dô
Nhà Vua và quân phan dô 10 players version Nhà Vua và quân phan dô
by No.1K4N1K00l99

Quân dôi do nhà vua gap phai môt sô dôi quân phan dô không theo mênh lênh mà dám tân công .Ho còn triêu tâp các anh em hop suc lai voi các luot tân công hùng manh.Các ban chính là nhung nguoi chông lai ho và bao vê quân dôi cua nhà vua.Chúc may man nhé

Rate this map: (1) Good - (0) Bad

Share this map:

Download Download Nha vua va quan phan do.w3x

Report Report This Map
Category: Hero Defense
Tileset: Icecrown Glacier
Dimensions: 128x96
Playable Area: 128x96
Recommended Players: 10 nguoi choi

Size: 1.07 MB
Submitted: 2 Jan 2011 02:09
Rating: 1 Good 0 Bad
Downloads: 1751

Affiliates
HiveWorkshop.com world-editor-tutorials.thehelper.net www.rotd.forumotion.net http://sites.google.com/site/jungletrolls/ http://www.neutralcreeps.com/

WC3MapDB 2.2.4 - ©2004-2019 Epic War®
Maps are provided as is and are not guaranteed to be without errors.
Warcraft is ©2002-2003 Blizzard Entertainment